Kreativa lösningar på strategiska utmaningar

Väl­kom­men till kom­mu­ni­ka­tions­by­rån Infobahn
Strategiska kre­a­tö­rer med stor pas­sion för hant­ver­ket och genu­int enga­ge­mang för våra kun­ders affär och utmaningar.

Vill du arbeta med supers­nälla, supers­marta män­ni­skor som lovar att all­tid se det stora i det lilla och det möj­liga i det omöj­liga? Ja, det vill du såklart!
MVi kal­lar oss för breda spe­ci­a­lis­ter, det borde fin­nas en mot­sätt­ning i det – men efter djup­dyk­ningar i allt från slang­kläm­mor till skogs­bruk till hud­kräm så är det fak­tiskt pre­cis vad vi är. Resul­ta­tet är en stra­te­gisk för­måga över­satt till kreativa under som i slutän­dan ska­par magi för våra kunder.

Vi erbju­der föl­jande tjänster:

Stra­tegi
Varu­mär­kes­stra­tegi, Designstra­tegi, Omvärld/Insikter, Affärsstrategi

Koncept
Varu­mär­kes­kon­cept, Kom­mu­ni­ka­tions­kon­cept, Budskap/Tonalitet, Gra­fisk Iden­ti­tet & Design/Branding

Akti­ve­ring
Social Media Mana­ge­ment, Eta­ble­ring & Affärs­ut­veck­ling, PR, Kanalaktivering

Pro­duk­tion
Bro­schy­rer, Års­re­do­vis­ningar, Press­re­le­a­ser, Mäs­sor, Maga­sin, Guide­lines & Mal­lar, Webb­si­dor och så vidare …