Info­bahn är en kana­lo­be­ro­ende kommuni­kations­byrå som ska­par kreativa lösningar på strategiska utmaningar

Vi är strategiska kre­a­tö­rer med stor pas­sion för hant­ver­ket och ett genu­int enga­ge­mang för våra kun­ders affär och utmaningar. Vi är nyfikna framtids­entusiaster som vär­nar om samhälls­nyttan i allt vi gör. Vi brin­ner för kom­mu­ni­ka­tion som ska­par käns­lor och som gene­re­rar värde för vår kund och för deras kunder.
MInfo­bahn har ska­pat kom­mu­ni­ka­tions­lös­ningar i 32 år. Det är lång tid. Det är många kun­der och upp­drag. Det är 32 år av utmaningar, pro­blem, lösningar, idéer och fram­för allt en ald­rig sin­ande nyfi­ken­het på våra kun­ders affär.

MVi kal­lar oss för breda spe­ci­a­lis­ter, det borde fin­nas en mot­sätt­ning i det – men efter djup­dyk­ningar i allt från slang­kläm­mor till skogs­bruk till hud­kräm så är det fak­tiskt pre­cis vad vi är. Resul­ta­tet är en stra­te­gisk för­måga över­satt till kreativa under som i slutän­dan ska­par magi för våra kunder.
MFram­för allt är vi fak­tiskt bra folk. Alltså rik­tigt bra, genu­int trev­liga, snälla och omtänk­samma män­ni­skor som all­tid gör vårt bästa för våra kun­der – och vårt bästa är oftast ganska fantastiskt.

Stra­tegi

Allt har en bör­jan. Även kreativa lösningar, kanske i syn­ner­het kreativa lösningar. Oav­sett om det är en ny för­pack­ning, en pro­dukt­lan­se­ring, ett kom­mu­ni­ka­tions­kon­cept eller en varu­mär­kes­pro­fil som ska göras så bör­jar den med rese­arch som sät­ter stra­te­gin. Stra­te­gin är avsik­ten, pla­nen och målet som vi bestäm­mer oss för innan vi läm­nar över till kre­a­tö­rerna. Det är också den som hela arbets­grup­pen hål­ler i han­den för att för­säkra oss om att vi job­bar i rätt riktning.

– Varu­mär­kes­stra­tegi
– Designstrategi
– Omvärld/Insikter
– Affärsstrategi

Kon­cept

Kon­cept styr alla typer av kom­mu­ni­ka­tion. Och löper som en röd tråd för alla idéer. Ett bra kon­cept är kana­lo­be­ro­ende och ska kunna appli­ce­ras i alla kana­ler. Det ska också bottna i den bakom­lig­gande stra­te­gin och varu­mär­ket. Ett håll­bart kon­cept ska vara inspi­re­rande och gene­rera ett flöde av idéer.

– Varu­mär­kes­kon­cept
– Kommunikationskoncept
– Tonalitetskoncept
– Gra­fisk iden­ti­tet & Design/Branding

Pro­duk­tion

Ibland ska det bara vara enkelt. Kost­nads­ef­fek­tivt. Och helst gå snabbt. Den tjäns­ten kal­lar vi för pro­duk­tion. Även om pro­duk­tion såklart kan ingå i alla våra tjänster. Men om du redan vet exakt vad du vill säga, till vem och var­för. Då kan vi hjälpa dig med produktionen.

Bro­schy­rer
Års­re­do­vis­ning
Mäs­sor
– Maga­sin
Guide­lines & Mallar
Webb

och så vidare …

Akti­ve­ring

Vi tar ett hel­hets­an­svar för kam­panj och pro­duk­tion och akti­ve­rar varu­mär­ket i alla rele­vanta kana­ler. Detta kan sedan ske löpande över tid så som social media-inlägg, butiks­mark­nads­fö­ring och bear­bet­ning av nya marknader.

– Social Media Management
– Eta­ble­ring & affärsutveckling
– PR
– Kanalaktivering