Benella Regn­båge

Håll­bar produktetablering.

Varu­mär­ket Benella Regn­båge ägs av finska Rai­sio Aqua. Mis­sio­nen är mat med stort hjärta. Man har ett genu­int ansvar för alla vik­tiga fak­to­rer som gäl­ler maten – väl­må­ende, häl­so­sam­het, smak och håll­bar utveckling.
MRai­sio har också där­för utveck­lat det mil­jö­vän­liga fod­ret Bal­tic Blend. Fod­ret och den unika foder­pro­ces­sen bidrar till ett renare Öster­sjön och inte minst till en nyt­ti­gare fisk. Full med omega‑3. Benella Regn­båge kan ätas av alla, även barn, ung­do­mar och gra­vida kvin­nor, alla dagar i veckan.

UPPDRAG

Lan­sera Benella Regn­båge i Sve­rige. Både till åter­för­säl­jare (storkök och restau­ranger) och till kon­su­men­ten via buti­ker. Ansvara både affärs­ut­veck­lingen, eta­ble­ringen och kom­mu­ni­ka­tio­nen för Benella i Sverige.

UTMANING

Vi skulle lan­sera en ny pro­dukt — i hård kon­kur­rens med den norska laxen och behövde för­änd­rade atti­ty­den till regn­bå­gen som en bra mat­fisk. Vi ville även bevisa att Benella odlas på ett håll­bart sätt i Östersjön.

LÖSNING

Vi har byggt ett nät­verk i Sve­rige för ÅF och retai­lers samt ska­pat ett varu­märke och en gra­fisk iden­ti­tet. Genom våra tre huvud­äm­nen: god och häl­so­sam mat som ger ett lågt kli­matav­tryck ska­par vi kom­mu­ni­ka­tion under parol­len Benella ­– fisk som gör gott.
MNu finns Benella Regn­båge i Sve­rige och kon­su­men­ten kan välja Benella oav­sett om man står i buti­ken eller sit­ter på restau­rangen. Och vägen är kort mel­lan odlare och tallrik.

Årtal: 2018–
Pro­dukt: För­pack­ning, SoMe, Foto
Tjänster: Affärs­ut­veck­ling, Stra­tegi, Varu­märke, Design, Foto, Produktion,