Varumärkes­plattform

Stif­tel­sen Riks­ban­kens Jubileumsfond är en fri­stående stif­telse som har till ända­mål att främja och under­stödja huma­nis­tisk och sam­hälls­ve­ten­skap­lig forsk­ning. De har en spän­nande histo­ria som bland annat inne­hål­ler ett 50-års­ju­bi­leum och ingen mindre än Tage Erlander.

UPPDRAG

Inför 50-års­da­gen och en ny stun­dande fram­tid bestämde sig RJ att se över varu­mär­ket och kom­mu­ni­ka­tio­nen. Vårt upp­drag var att ta fram en varumärkes­plattform, ett kom­mu­ni­ka­tions­kon­cept och en gra­fisk iden­ti­tet som skulle ligga till grund för produktionen.

UTMANING

Hitta balan­sen mel­lan de gamla anorna och det nya, moderna och nytän­kande gene­ra­tio­nen fors­kare. Kom­mu­ni­ka­tions­kon­cept skulle möta fram­ti­dens utmaningar och en ny typ av fors­kare och målgrupper.

LÖSNING

Till­sam­mans med RJ kom vi fram till “En strå­kor­kes­ter i Kungsan”. Fra­sen fick styra oss i arbe­tet. Så här blev resultatet.

Årtal: 2013–
Pro­dukt: Gra­fisk pro­fil, Års­re­do­vis­ningar, Böcker,
Tjänster: Kon­cept, Design, Produktion

Varumärkes­plattform

Stif­tel­sen Riks­ban­kens Jubileumsfond är en fri­stående stif­telse som har till ända­mål att främja och under­stödja huma­nis­tisk och sam­hälls­ve­ten­skap­lig forsk­ning. De har en spän­nande histo­ria som bland annat inne­hål­ler ett 50-års­ju­bi­leum och ingen mindre än Tage Erlander.

UPPDRAG

Inför 50-års­da­gen och en ny stun­dande fram­tid bestämde sig RJ att se över varu­mär­ket och kom­mu­ni­ka­tio­nen. Vårt upp­drag var att ta fram en varumärkes­plattform, ett kom­mu­ni­ka­tions­kon­cept och en gra­fisk iden­ti­tet som skulle ligga till grund för produktionen.

UTMANING

Hitta balan­sen mel­lan de gamla anorna och det nya, moderna och nytän­kande gene­ra­tio­nen fors­kare. Kom­mu­ni­ka­tions­kon­cept skulle möta fram­ti­dens utmaningar och en ny typ av fors­kare och målgrupper.

LÖSNING

Till­sam­mans med RJ kom vi fram till “En strå­kor­kes­ter i Kungsan”. Fra­sen fick styra oss i arbe­tet. Så här blev resultatet.

Årtal: 2013–
Pro­dukt: Gra­fisk pro­fil, Års­re­do­vis­ningar, Böcker,
Tjänster: Kon­cept, Design, Produktion