Sin­nesro med Flygt delar

Mark­nads­fö­rings­ma­te­rial till Xylems varu­märke Flygt.
Vi gjorde en stor foto­gra­fe­ring som film­ning. Under­la­get togs ut i tak­tiska enhe­ter som fil­mer för annon­se­ring i olika kana­ler, sälj­ma­te­rial men även för utbild­ning internt.
Årtal:2013
Pro­dukt:Film, DR, Bro­schy­rer, Rol­lup, Banners
Tjänster:Kom­mu­ni­ka­tionkon­cept, Produktion

Promo 1

Promo 2

Promo 3