Lagar för alla barns framtid

Obe­ro­ende tan­kes­med­jan Tobaksfakta

Kam­pan­jen #Lagar­föral­la­barns­fram­tid syf­tar till att upp­märk­samma poli­ti­ker och all­män­het på hur vik­tigt det är att hjälpa barn att säga nej till ett niko­tin­be­ro­ende. På kam­pan­jens webb­sida lagarforallabarnsframtid.se upp­ma­nar vi folk att skriva på för en lag­skift­ning som skyd­dar barn mot nikontinberoende.

Årtal: 2021
Pro­dukt: Film, Tryck­sa­ker
Tjänster: Kom­mu­ni­ka­tions­kon­cept, SoMe, Film, Produktion

Kam­panj­film

Kam­panj­sida