ReT­hink, ReNew – Act Circular!

Kom­mu­ni­ka­tions- och design­kon­cept för TMF till Stock­holm Fur­ni­ture & Light Fair.

Håll­bar­het är inte längre ett val, utan ett måste. Cir­ku­lära arbets­flö­den kom­mer att gene­rera nya affärs­möj­lig­he­ter för möbel­in­du­strin – något som i slutän­dan kom­mer att gagna hela bran­schen. Bransch- och arbets­gi­var­or­ga­ni­sa­tio­nen Trä- och Möbel­fö­re­ta­gen TMF arbe­tar kon­stant för att hitta nya meto­der att utveckla indu­strins lång­sik­tiga kon­kur­rens­kraft och lön­sam­het. För Stock­holm Fur­ni­ture & Light Fair 2020 ville TMF foku­sera på de nöd­vän­diga omvand­lingar bran­schen behö­ver göra samt de kom­mer­si­ella för­de­lar som kom­mer av att arbeta enligt en cir­ku­lär arbetsmodell.

Årtal: 2020
Pro­dukt: Kom­mu­ni­ka­tions­kon­cept, Monterdesign
Tjänster: Stra­tegi, Design, Produktion

ReT­hink, ReNew – Act Circular!

Kom­mu­ni­ka­tions- och design­kon­cept för TMF till Stock­holm Fur­ni­ture & Light Fair.

Håll­bar­het är inte längre ett val, utan ett måste. Cir­ku­lära arbets­flö­den kom­mer att gene­rera nya affärs­möj­lig­he­ter för möbel­in­du­strin – något som i slutän­dan kom­mer att gagna hela bran­schen. Bransch- och arbets­gi­var­or­ga­ni­sa­tio­nen Trä- och Möbel­fö­re­ta­gen TMF arbe­tar kon­stant för att hitta nya meto­der att utveckla indu­strins lång­sik­tiga kon­kur­rens­kraft och lön­sam­het. För Stock­holm Fur­ni­ture & Light Fair 2020 ville TMF foku­sera på de nöd­vän­diga omvand­lingar bran­schen behö­ver göra samt de kom­mer­si­ella för­de­lar som kom­mer av att arbeta enligt en cir­ku­lär arbetsmodell.

Årtal: 2020
Pro­dukt: Kom­mu­ni­ka­tions­kon­cept, Monterdesign
Tjänster: Stra­tegi, Design, Produktion