A Bet­ter World

Kam­panj­film för TCO Development

TCO Deve­lop­ment arbe­tar för mer håll­bar utveck­ling inom IT. Det gör de främst via håll­bar­hetscer­ti­fi­e­ringen för IT-pro­duk­ter, TCO Cer­ti­fied. För att för­klara var­för det är vik­tigt att vi blir mer håll­bara i våra inköp av IT och elekt­ro­nik, ska­pade vi en film som illu­stre­rar alla steg av arbe­tet. Med Stop Motion byggde vi upp en sago­boksin­spi­re­rad berät­telse som på ett lätt­samt sätt visar hur värl­den blir till en bättre plats med hjälp av hållbarhetscertifiering.

Årtal: 2017
Pro­dukt: Film, Tryck­sa­ker
Tjänster: Kom­mu­ni­ka­tions­kon­cept, SoMe, Film, Produktion

Kam­panj­film