Wel­come to the World of Nynas

Nynas

Nynas är ett annorlunda olje­bo­lag som arbe­tar med var­ak­tig­het och håll­bar­het. Att nyttja oljans fulla poten­tial och skapa vär­de­fulla tillämp­ningar för olika använ­dare och för sam­häl­let högst pri­o­ri­te­rat. Över­allt omkring dig finns pro­duk­ter och tjänster som har till­ver­kats – eller gjorts möj­liga av Nynas naf­te­niska och bitumen.

År: 2021
Pro­dukt: Film
Tjänster: Varu­märke, Kam­panj, Kon­cept, Design