En MRF-hand­lare gör jobbet

Kam­panj­kon­cept, pro­duk­tion och akti­ve­ring av sex korta fil­mer för MRF:s soci­ala kanaler.

MRF (Motor­bran­schens Riks­för­bund) är orga­ni­sa­tio­nen för den seri­ösa delen av bil­bran­schen, såväl inom han­del som ser­vice och verk­stad. Orga­ni­sa­tio­nen stäl­ler höga krav på sina med­lem­mar miljö, kva­li­tet och kom­pe­tens. Det ska vara säkert och tryggt för oss kon­su­men­ter att välja rätt ser­vice- eller bilhandlare.
MKam­pan­jen ska upp­mana kon­su­men­ten att anlita en MRF-anslu­ten hand­lare. Kam­pan­jen har rul­lat i flera peri­o­der med gott resultat.

År: 2020
Pro­dukt: Fil­mer
Tjänster: SoMe, Kam­panj, Kon­cept, Design