Håll­bara Mora – ideér för en bättre framtid

Mora kom­mun

Håll­bara Mora är en stra­tegi för ökad social, eko­no­misk och mil­jö­mäs­sig håll­bar­het. Alla kom­mu­nens med­ar­be­tare och verk­sam­he­ter som har små eller stora idéer för att stärka Moras håll­bar­het kan ansöka om medel för att utveckla sina idéer vidare. För att skapa enga­ge­mang behövde vi till­sam­mans med Mora kom­mun infor­mera och inspi­rera invå­narna och verksamheterna.
MVi gav verk­sam­he­terna varsin period av ägan­de­skap över Mora kom­muns instagram­konto. Där fick de möj­lig­het att dela sin verk­sam­hets­be­rät­telse. Instagram-take­o­vern dela­des runt bland verk­sam­he­terna i form av en sta­fett­pinne. Den fick även agera sym­bol för idén i stort, bland annat i form av en logo­typ och hantverk.

År: 2021
Pro­dukt: Film
Tjänster: Varu­märke, Kam­panj, Kon­cept, Design