Från hav till tallrik

Gra­fisk pro­fil och webb till Kvalitetsfisk.

Kva­li­tets­fisk har sedan 1988 leve­re­rat fisk och skal­djur från hela värl­den, och har med deras fokus på kva­li­tet och ser­vice växt till sig bli­vit den största fisk­gros­sis­ten på den svenska mark­na­den. Här visar vi deras visu­ella iden­ti­tet och webb.

Årtal: 2016
Pro­dukt: Gra­fisk pro­fil, Hem­sida, Profilering
Tjänster: Kon­cept, Design, Produktion