Hudik­hus

Upp­da­te­rad gra­fisk iden­ti­tet för anrika hus­till­ver­ka­ren Hudikhus

Hudik­hus är ett famil­je­fö­re­tag med lång erfa­ren­het, vär­de­full kun­skap och per­son­ligt enga­ge­mang. Sedan star­ten 1961 har före­ta­get upp­fyllt tusen­tals hus­dröm­mar och pla­ne­rat samt byggt hus i nära sam­ar­bete med kun­der över hela landet.

År: 2019
Pro­dukt: Design
Tjänster: Varu­märke, Kam­panj, Kon­cept, Design