Höst­kam­panj

Däc­kia Höstkampanj.

Däc­kia är ett kva­li­ta­tivt varu­märke och en pas­sio­ne­rad däck­spe­ci­a­list drivna av huma­nism och nyfi­ken­het. Detta behövde för­tyd­li­gas i samt­lig kom­mu­ni­ka­tion. Base­rat på befint­lig gra­fisk pro­fil utveck­lade vi ett kom­mu­ni­ka­tions­kon­cept base­rat på tesen att: med en trans­pa­rent och modern dia­log ska­par vi trygg­het och där­med nyfi­ken­het att ta sig an livet med allt vad det inne­bär, tryggt för­vi­sade om att rätt däck ger Däc­kias kun­der rätt grepp på vägen – och i livets alla turer.

Årtal 2021
Pro­dukt Affi­sche­ring, SoMe
Tjänster Kom­mu­ni­ka­tions­kon­cept, Pro­duk­tion