Sanna Kal­lur edition

Pro­dukt­lan­se­ring för CCS Healthcare 

Vår- och som­mar­kam­panj 2016 där Sanna Kal­lur är front­per­son för varu­mär­ket. Upp­dra­get gällde att pro­du­cera tre reklam­fil­mer med tre olika pro­duk­ter i fokus. Vi valde att skapa ett kon­cept där både Sanna och Dalarna har en cen­tral roll. Vi ville visa upp mil­jön där CCS och Sanna har sitt hem och ursprung. Fil­merna visar Sanna under ett trä­nings­pass i natu­ren och manu­set är anpas­sade till de tre olika pro­duk­terna som foku­se­rar på energi, styrka och åter­hämt­ning. Kam­pan­jen inne­höll fil­mer, webb och annon­ser som spreds i SoMe.

Årtal: 2016
Pro­dukt: Film, Hem­sida, Trycksaker
Tjänster: SoMe, Film, Produktion
DIGITAL ANNONSERING

CCS Swe­dish For­mula / Sanna Kallur

KAMPANJSIDA

CCS Swe­dish For­mula / Sanna Kallur