Taxi sto­ries

Cabon­line

För att stärka tax­iyr­ket och hitta fler förare sam­ar­be­tar Tax­iKu­rir och Sve­ri­ge­taxi i kam­pan­jen Taxi sto­ries, vars nav är rekry­te­rings- och infor­ma­tions­saj­ten taxistories.se. Genom att lyfta tax­i­fö­rarna i fil­mer där de själva berät­tar om sitt spän­nande jobb ska­par vi tro­vär­dig­het och en verk­lig bild av tax­iyr­ket och dess hjältar.

Årtal: 2015
Pro­dukt: Film, Tryck­sa­ker, Webb
Tjänster: Kom­mu­ni­ka­tions­kon­cept, SoMe, Film, Produktion
Tax­isto­ries

Berät­tel­ser från förarsätet

Glo­ria Sebalu

Bo Holmström

Ali Kenari

Ramona Rana

Eyup Yil­diz

Victor Rosa­les

Kam­panj­sida