Dra åt skogen

Kon­cep­tet “Dra åt sko­gen” för Älv­da­lens kommun.

Älv­da­lens kom­mun vill öka anta­let invå­nare. “Dra åt sko­gen” – kam­pan­jen rik­tar sig till de som dröm­mer om något mer. Mer när­het, mer tid med famil­jen, mer flex­i­bi­li­tet i job­bet, mer natur. Med korta fil­mer i soci­ala medier samt en inspi­re­rande kam­pan­site fick de inspi­ra­tion och infor­ma­tion om allt som kom­mu­nen har att erbjuda.

År: 2021
Pro­dukt: Lan­se­rings­kam­panj
Tjänster: Varu­märke, Kam­panj, Kon­cept, Design

Kam­panj­sida för “Dra åt sko­gen” under Älv­da­lens kommun