Digi­ta­last i Sverige

Infor­ma­tions­kam­panj för AFA Försäkring

Digi­ta­last i Sverige

Infor­ma­tions­kam­panj för AFA Försäkring

AFA För­säk­ring är arbets­mark­na­dens för­säk­rings­bo­lag. Genom kol­lek­tivav­ta­len för­säk­rar de anställda på kom­mu­ner, lands­ting och regi­o­ner, samt inom den pri­vata sek­torn. Som de flesta andra för­säk­rings­bo­lag har de gått över till den digi­tala sidan och har en kund­webb där för­säk­rings­ta­gare och admi­nist­ra­tö­rer enkelt kan sköta sina för­säk­rings­ä­ren­den. Dock finns det en spe­ci­fik mål­grupp som till stor del fort­fa­rande använ­der pap­pers­blan­ket­ter; näm­li­gen Sve­ri­ges kom­mu­ner och landsting.
MVi ska­pade kam­pan­jen Digi­ta­last i Sve­rige, en utma­ning med målet att få fler att skrota pap­pers­blan­ket­ten och börja använda kund­web­ben. Vi tog hjälp av Sura­ham­mars kom­mun som var den kom­mun som var allra bäst på att använda kund­web­ben 2013.
MUtma­ningen hålls på digitalastisverige.se med en fre­kvent upp­da­te­rad topp­lista som huvud­punkt. På kam­panj­si­dan finns även vår film som skic­ka­des ut till för­säk­ringsad­mi­nist­ra­tö­rer runt om i landet.
MSom en del i kam­pan­jen pro­du­ce­rade vi även en stop motion-film som visar hur man enklast blir digi­tal och kan slänga alla pappersblanketter.

År: 2014
Pro­dukt: Film, Webb
Tjänster: SoMe, Kam­panj, Kon­cept, Design

Kam­panj­si­dan

Följ Åsele kom­muns resa mot att bli “Digi­ta­last i sverige”