Varumärkes­plattform

Gra­fisk iden­ti­tet och pro­fil­ma­nual för varu­mär­ket ABA.

 

ABA är världs­le­dande på slang­kläm­mor och en del av NORMA Group. På en mark­nad där pro­duk­terna kan upp­le­vas rela­tivt lika ska­pa­des i arbe­tet med iden­ti­te­ten nya bild­värl­dar och berät­tel­ser som sedan har kun­nat använ­das i kom­mu­ni­ka­tions­lös­ningar i såväl tra­di­tio­nella media som digitalt.

Årtal: 2015
Pro­dukt: Gra­fisk pro­fil, Reklam­film, Hem­sida, Trycksaker
Tjänster: Kom­mu­ni­ka­tions­kon­cept, Film, Produktion

Varumärkes­plattform

Varu­mär­kes­i­den­ti­tet och iden­ti­tets­ma­nual för ABA.

ABA är världs­le­dande på slang­kläm­mor och en del av NORMA Group. På en mark­nad där pro­duk­terna kan upp­le­vas rela­tivt lika ska­pa­des i arbe­tet med iden­ti­te­ten nya bild­värl­dar och berät­tel­ser som sedan har kun­nat använ­das i kom­mu­ni­ka­tions­lös­ningar i såväl tra­di­tio­nella media som digitalt.

Årtal: 2015
Pro­dukt: Gra­fisk pro­fil, Reklam­film, Hem­sida, Trycksaker
Tjänster: Kom­mu­ni­ka­tions­kon­cept, Film, Produktion

Reklam­film

Reklam­film

Varu­mär­kes­ar­be­tet

Varu­mär­kes­ar­be­tet